Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВУЗІ
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВУЗІ

/ Мельниченко А.П. Хайкин А.В. // Збірник наукових праць Кіровоградського держ. педагогічного інституту ім. В.Вінниченка. Кіровоград 2002р. – с. 158-162

МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ
МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СТУДЕНТОВ

/ Мельниченко А.П.// Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції “Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи.” Донецьк, Донецький НУ – 2002р. – с. 197-199

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ЗДОРОВ’Я І РІВЕНЬ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН ЗДОРОВ’Я І РІВЕНЬ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ

/ Мельниченко А.П.// “Науковий журнал “Вісник Технологічного Університету Поділля” Хмельницький, 2002, №5,№3 – с. 224

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОТОЧНО-КРУГОВОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОТОЧНО-КРУГОВОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ

/Мельниченко А.П.,Хайкин А.В.//Матеріали ІХ міжвузівської науково-методичної конференції кафедри фізичного виховання МГУ ім.Ломоносова. “Физическое воспитание и спорт учащихся и студенческой молодежи” изд.Моск.ГУ, 2003 г. – с. 121-123

3 ПИТАННЯ ДО РЕЗЕРВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ
3 ПИТАННЯ ДО РЕЗЕРВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ

/Мельниченко А.П.//Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції . ”Проблеми фізичного виховання студентів”. м.Дніпропетровськ 2003р. – с. 76

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

/Мельниченко А.П.//Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. “Проблеми активізації реакреаційно-оздоровчої діяльності населення”. м. Львів ЛДІФК.2004р. – с. 112-114

ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ПРИНЦИП ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ПРИНЦИП ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

/Мельниченко А.П., Савченко В.Г., Андрюшина Л.Л.//Науково-теоретичний журнал. “Спортивний вісник Придніпров’я”. №6/2004р. м. Дніпропетровськ, ДГІФКіС – с. 27-29

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ СПОРТИВНОГО ВНЗ
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ СПОРТИВНОГО ВНЗ

/Мельниченко А.П., Андрюшина Л.Л.//Науково-теоретичний журнал. “Спортивний вісник Придніпров’я”. №3/2005р. м. Дніпропетровськ, ДДІФКіС – с. 7

КРУГОВЕ ТРЕНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ
КРУГОВЕ ТРЕНУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ

/Мартинюк О.В., Шамардіна Г.М.//Спортивний вісник Придніпров’я. – 2005. – № 2. – С.139-143.

МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ АЕРОБІКОЮ ЗА МЕТОДОМ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ
МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ АЕРОБІКОЮ ЗА МЕТОДОМ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ

/Мартинюк О.В.//Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. – Вип. 10. – Львів: НВФ «Українські технології», 2006. – Том 1. – С. 208-210.

РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПІДТРИМКИ ЗДОРОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗМУ
РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПІДТРИМКИ ЗДОРОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗМУ

/Мельниченко А.П., Гусаренко М.Ю.//Всеукраїнська науково-практична конференція «Основні напрямки фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації в Україні» м. Дніпропетровськ, 2006 р. – с. 41-42

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ – ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ» В НГУ
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ – ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ» В НГУ

/Вілянський В.М., Мельниченко А.П., Урсуляк М.І., Кузьмінський В.П.//Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. матеріали Міжнародної науково-практинчої конференції НГУ – 2007 – с. 24

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НГУ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НГУ – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПРИОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

/Вілянський В.М., Мельниченко А.П., Урсуляк М.І., Кузьмінський В.П.//Здоровий спосіб життя: проблеми та досвід. матеріали Міжнародної науково-практинчої конференції НГУ – 2007 – с. 25-26

МНОГОЛЕТНИЕ И МНОГОГРАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ В НГУ – ЗАЛОГ МАССОВОСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МНОГОЛЕТНИЕ И МНОГОГРАННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ В НГУ – ЗАЛОГ МАССОВОСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

/Мельниченко А.П., Кузьмінський В.П.//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Здоровий спосіб життя: проблеми, досвід”. м. Дніпропетровськ, 2007 р. – с. 130

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 19- 29 ЛЕТ.
ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 19- 29 ЛЕТ.

/Мартинюк О.В.//Здоровій спосіб життя: проблеми та досвід: матеріали наук.-практ. конф., 19-20 квітня 2007 р.: тези доп. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 26-27.

О ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
О ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

/Вілянський В.М., Мельниченко А.П.//Физкультурное образование: Международный опыт и перспективы развития, сб. материалов юбилейной научной конференции с международным участием ТНУ – Симферополь – 2008 – с. 130-131

К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

/Вілянський В.М., Мельниченко А.П.//«Ученые записки» Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского, Т.21 (60) №3, Симферополь 2008 г.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ ЗА ПРЯМИМИ, ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ТА ЗА РЕЗЕРВАМИ БІОЕНЕРГЕТИКИ
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ ЗА ПРЯМИМИ, ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ТА ЗА РЕЗЕРВАМИ БІОЕНЕРГЕТИКИ

/Мартинюк О.В., Шамардіна Г.М.//«Ученые записки» Таврического Национального университета им. В.И. Вернадского, Т.21 (60) №3, Симферополь 2008 г. – с. 202-211.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

/Вілянський В.М., Мартинюк О.В.//Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції класичного приватного університету. Запоріжжя – 15-16 жовтня 2009 – с. 27-28

ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я І ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я І ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

/Мельниченко А.П.//Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Запоріжжя, 15-16 жовтня 2009 р. – с. 30-32

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ БУДІВНИЧИХ ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я
ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ ДІЯЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ БУДІВНИЧИХ ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я

/ Володимир Вілянський, Світлана Чернігівська // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ , 2010. – С. 118-121.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ

/Мельниченко А.П.//Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» м. Дніпропетровськ,21-22 жовтня 2010 р. – с. 24

ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ РИС ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ РИС ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

/ С. А. Чернігівська // „Молода академія 2010”. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 126-127.

НЕПРОФЕСІЙНА ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА – ШЛЯХ ДО БУДІВНИЦТВА ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я
НЕПРОФЕСІЙНА ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА – ШЛЯХ ДО БУДІВНИЦТВА ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я

/ В. М. Вілянський, С. А. Чернігівська // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму. ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 15-16 жовтня 2010. – Запоріжжя, 2010. С. 22-23

ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК БУДІВНИЧИХ ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТІВ ЯК БУДІВНИЧИХ ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я

/ С. А. Чернігівська // Теорія і практика фізичного виховання. Науково-методичний журнал. – Донецьк, 2/2010. – С. 202-209.

У статті подається характеристика педагогічної технології та її роль у формуванні студентської молоді як будівничих власного здоров’я.

«ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА» УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
«ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА» УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

/Мартинюк О.В.//Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2010. – №2. – с. 97-100

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СТУДЕНТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ ДО БУДІВНИЦТВА ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я
ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СТУДЕНТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ ДО БУДІВНИЦТВА ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я

/ С. А. Чернігівська // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 81. Серія: Педаг. науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2010. – С. 480-483.

У статті подається характеристика стану здоров’я студентської молоді вищих навчальних закладів, які за станом здоров’я віднесені до групи осіб, що звільнені від практичних занять з „Фізичного виховання”. Здійснюється спроба визначити перспективи залучення цієї категорії студентів до будівництва власного здоров’я.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В ЗАНЯТИЯХ АЭРОБИКОЙ С ЖЕНЩИНАМИ ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ В ЗАНЯТИЯХ АЭРОБИКОЙ С ЖЕНЩИНАМИ ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА

/Мартинюк О.В.//Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 6. – С.37-42.

ОСВІТА ТА ПІДГОТОВКА – ГОЛОВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
ОСВІТА ТА ПІДГОТОВКА – ГОЛОВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

/ В. Г. Вікторов, В. В. Приходько, О. О. Венікова, С. А. Чернігівська // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : Наук. журнал. – Дн-вськ : Вид-во Дніпропетр. націон. ун-ту, 2010. С. 153-163.

У статті подані результати дослідження, присвяченого висвітленню теми освіти та підготовки у змісті формування майбутніх випускників вишів. Показано, що вимоги Закону України „Про вищу освіту” у частині поєднання цих педагогічних процесів у рівній мірі не забезпечуються

ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО. СЕМИНАР ХИТОШИ КАСУЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ
ШОТОКАН КАРАТЭ-ДО. СЕМИНАР ХИТОШИ КАСУЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

/Вілянський В.М.//Боевые искусства – ключи к совершенству. Журнал №12 – 2010 – с. 11

ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ ТА ПРОБЛЕМА САМОКОНТРОЛЮ ЗА ПОКРАЩЕННЯМ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З „ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”
ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ ТА ПРОБЛЕМА САМОКОНТРОЛЮ ЗА ПОКРАЩЕННЯМ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З „ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”

/ С. А. Чернігівська, В. М. Вілянський // Наук. часопис. Сер. 15. „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт/”. Вип. 11. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 486-490.

Подані результати дослідження біологічного віку студентів (юнаків і дівчат), звільнених за станом здоров’я від практичних занять з „Фізичного виховання”, які навчаються у Національному гірничому університеті. Розкритий стан досліджень за темою самоконтролю студентів у ході їх навчальної діяльності, яким мають оволодіти майбутні будівничі власного здоров’я.

АВТОРСЬКА СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
АВТОРСЬКА СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

/ С. А. Чернігівська, С.М. Афанасьєв // Молода спортивна наука України. Зб. наукових праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. Вип. 15. – Т. 2. – Львів, 2011. – С.263-267.

У статті пропонується адаптувати для роботи із студентами, звільненими від практичних занять з фізичного виховання, технологію непрофесійної фізкультурної освіти. Застосувати для даної категорії студентів, як важливу складову цієї адаптованої технології, рейтингову систему оцінювання їх успішності.

РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ „ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”
РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ „ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”

В.М. Вілянський, С.А. Чернігівська // Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України. Зб. тез доповідей наук.-практ. конф., 12-13 травня 2011 р. – Дніпропетровськ: НГУ, 2011. – С.68-70.

МОДЕЛЬ БУДІВНИЧОГО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ'Я ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НЕПРОФЕСІЙНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД „ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”.
МОДЕЛЬ БУДІВНИЧОГО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ'Я ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НЕПРОФЕСІЙНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД „ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”.

/ С. А. Чернігівська // Подана на міжнародну науково-практичну конференцію „Фізичне виховання різних груп населення: стан, проблеми та перспективи”. – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 20-21 жовтня 2011 р.

АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ ГІРНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
АНАЛІЗ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ ГІРНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

/ Д.П. Батечко// Спортивний вісник Придніпров’я, 2011. – № 2. – стор. 44-47

В статті проведений аналіз рівня фізичної підготовленості по державне тестам студентів різних гірничих спеціальностей Державного ВНЗ «НГУ» міста Дніпропетровська. Встановлено, що найбільший % юнаків склали контрольні нормативи на 3 бали.

Валеософські аспекти освіти у контексті формування ідеалу здорового способу життя
Валеософські аспекти освіти у контексті формування ідеалу здорового способу життя

/Вілянський В.М.//«Філософські проблеми освіти» Збірник наукових праць №1 – Дніпропетровськ: Видавниництво «Інфодніпро», 2011

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З „ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ СТУДЕНТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З „ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”

/ С. А. Чернігівська, О. В. Шевяков // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 91. Серія: Педаг. науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – С. 491-495.

Подані результати досліджень студентів за методикою „Тест нервово-психічна адаптація” (І. М. Гурвич, 1992), методикою діагностики рівня соціальної фрустрованості Л. І. Васермана (модифікація В. В. Бойко), методикою диференціальної діагностики депресивних станів Зунге (адаптація Т. І. Балашової), рівня тривожності (за В. Г. Норакідзе).

ПРОГРАМА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ, ЯК ФАКТОР РОЗГОРТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ДИСЦИПЛІНІ „ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”
ПРОГРАМА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ, ЯК ФАКТОР РОЗГОРТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ДИСЦИПЛІНІ „ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”

/ С. А. Чернігівська // Інститут фізичного виховання і спорту. Сер.15. „Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /Фізична культура /”. Вип. 13. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С.694-697.

Розглядається програма індивідуальних занять, як чинник впливу на виникнення і збереження навчальної діяльності студентів у дисципліні "Фізичне виховання". Розглядається стиль педагогічного керівництва, або ж педагогічного управління, яке стимулює розгортання навчальної діяльності.

СОЦИАЛЬНЫЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ «ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ
СОЦИАЛЬНЫЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ «ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ

/ С. А. Черниговская // Теорія і практика фізичного виховання. Наук.-методичний журнал. – 2011.- № 1-2. – С. 251-259.

ТЕРМІНАЛЬНІ ЦІННОСТІ І УСВІДОМЛЕННЯ СЕНСУ ЖИТТЯ СТУДЕНТАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД „ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”
ТЕРМІНАЛЬНІ ЦІННОСТІ І УСВІДОМЛЕННЯ СЕНСУ ЖИТТЯ СТУДЕНТАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ ВІД „ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”

/ С. А. Чернігівська, О. В. Шевяков // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 91. Серія: Педаг. науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – С. 484-490.

Подані результати дослідження із студентами Національного гірничого університету, за методиками „Ціннісні орієнтації” та „Сенсожиттєві орієнтації” на першому етапі експерименту з перевірки інноваційної технології непрофесійної фізкультурної освіти. Отримані дані, які мають наукову новизну, потрібні для подальшого вдосконалення вказаної інноваційної технології.

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НЕПРОФЕСІЙНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ, ЗВІЛЬНЕНИХ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З „ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”.
ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ НЕПРОФЕСІЙНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ, ЗВІЛЬНЕНИХ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З „ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”.

/ С. А. Чернігівська // Подана на міжнародний симпозіум „Современная стратегия и инновационные технологии физического совершенствования студенческой молодежи”. – Одеса, 22-23 сентября 2011 г.

ЗАСОБИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ЗАСОБИ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

/ Д.П. Батечко, І.В. Степанова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка // Наукове видання. – Чернігів: ЧДПУ, 2011.– Вип. 86 Т. 2. – стор. 292-295

В статті проведений теоретичний аналіз засобів ППФП студентів різних спеціальностей ВНЗ

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ В АСПЕКТЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ В АСПЕКТЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ

/ В. Н. Вилянский, С. А. Черниговская. // Физическое воспитание студентов // Науч. журнал. – Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2012. - № 2. – С. 14-16.

Наведені результати оцінювання освітніх ефектів розробленої педагогічної технології фізкультурної освіти студентів. У експерименті приймали участь 86 студентів 1, 2 та 3 курсу, звільнених від занять з «Фізичного виховання», частина яких займалась непрофесійною фізкультурною освітою, а інші - реферативною формою навчання. Доведено, що наприкінці навчального року розроблена технологія НФО сприяла формуванню у студентів експериментальної групи глибоких та повних знань та умінь для покращення свого здоров’я (78,05%), підвищенню роботоздатності (82,93%), організації фізкультурного дозвілля (73,17%). В контрольній групі наприкінці року зберігається рівень лише уривчастих, не глибоких знань, недостатніх для розгортання фізкультурно-оздоровчої діяльності.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ У ЖИТТІ СТУДЕНТІВ ГІРНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ У ЖИТТІ СТУДЕНТІВ ГІРНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

/ Д.П. Батечко// Молода спортивна наука України. Зб. наукових праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини. Вип. 16. – Т. 4. – Львів, 2012 – стор. 7-14

В статті розглянуті мотиваційні пріоритети студентської молоді до занять фізичною культурою і спортом, проаналізовані відмінності у відношеннях до занять фізичною культурою між хлопцями і дівчатами гірничих спеціальностей. Визначені фактори, які впливають на формування мотивації рухової активності студентів-гірників.

АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ КАФЕДР ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ВУЗІВ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ
АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ КАФЕДР ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ВУЗІВ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ

/ Д.П. Батечко// Слобожанський науково-спортивний вісник : наук. - теорет. журн. – Харків : ХДАФК, 2012. – № 2. – стор. 7-11

Проаналізовано зміст навчальних програм та робота кафедр фізичного виховання вищих навчальних закладів гірничого профілю. Доведено, що програма відповідає основним критеріям формування навчальних програм з фізичного виховання та сприяє розвитку дисципліни «фізичне виховання» у вищих навчальних закладах, проте професійно-прикладній фізичній підготовці приділяється недостатньо уваги. Здійснений аналіз дає можливість визначити напрямки вдосконалення системи фізичного виховання спеціалістів у вузі гірничого профілю.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН 19-35 ЛЕТ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН 19-35 ЛЕТ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

/Мартинюк О.В., Шамардіна Г.М. //Слобожанський науково-спортивний вісник: наук.-теорет. журн. – Харків: ХДАФК, 2012. – №2. – с. 18-22.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРНОГО ПРОФИЛЯ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРНОГО ПРОФИЛЯ

/Д.П. Батечко, І.В. Степанова// XVI International Scientific Congress "Olympic Sport and Sport for All and VI International Scientific Congress "Sport, Stress, Adaptation" which will be held from 17-19 May 2012 in Sofia.

Исследовано, проанализировано и изучено содержание организационных основ физического воспитания студентов основного отделения в высшем учебном заведении горного профиля ІV уровня аккредитации требованиям настоящего относительного развития учебной дисциплины «Физическое воспитание» в высшей школе.

ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ВНЗ ГІРНИЧОГО ПРОФІЛЮ

/Вілянський В.М., Батечко Д.П.//Херсонський науково-спортивний вісник: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 вересня 2012 року).-Херсон; ПАТ «ХДМ», 2012. -216 с.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

/Вілянський В.М.//Боевые искусства – ключи к совершенству. Журнал №4 – 2012 – с. 18-23

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТСЬКИХ ГРУПАХ
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНФЛІКТІВ У СТУДЕНТСЬКИХ ГРУПАХ

/Мельниченко А.П.//Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» м. Дніпропетровськ,18-19 жовтня 2012 р.– с. 76-77

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТА ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З „ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ТА ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З „ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ”

/ С. А. ЧЕРНІГІВСЬКА // «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту» // Наук. журнал. – Харків, ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2012. - № 2. – С. 125-127.

Наведено результати дослідження функціонального та фізичного стану студентів. У експерименті приймали участь 86 студентів 1, 2 та 3 курсу, звільнених від занять з „Фізичного виховання”, одна частина яких займалась непрофесійною фізкультурною освітою, інші реферативною формою навчання. Доведено позитивний вплив НФО на функціональний та фізичний стан студентів, про що свідчить зменшення наприкінці року ЧСС до 72,69±6,03 уд/хв з 77,39±6,97 уд/хв серед юнаків, дівчат - до 71,17±3,03 уд/хв з 73,94±6,91 уд/хв; збільшення показників проби Штанге у юнаків з 47,04±5,98 с до 54,21± 6,54 с, у дівчат з 44,11±7,4 с до 51±6,84 с та ЖЄЛ серед юнаків з 3878,26±692,79 мл до 4247,39±558,13 мл, у дівчат відповідно з 2821,11±488,96 мл до 2915±482,57 мл.

На головну сторінку

Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
© 2006-2020 Інформація про сайт